معرفی شرکت آوا پزشک

پیشتاز در عرصه تولید محصولات پزشکی

شـركت توليـدى و صنعتـى آواپزشـك در حـال حاضـر در فضايـى به مسـاحت ١٣هكتـار و زيربنـاى بيش از ٢٤٠٠٠مترمربـع در شـهرك صنعتـى آشـتيان بـه توليـد تجهيـزات پزشـكى يكبار مصـرف مى پـردازد. دو دهه تـلاش بـراى خـوب مانـدن و بهتر شـدن، مزايايـى از جملـه برخـوردارى از دانش فنى، فـن آورى هاى بـه روز و نيروهـاى متخصـص و كارآمـد بـراى آواپزشـك بـه همـراه داشـته اسـت كه نتيجـه آن علاوه بر تأميـن نزديك بـه ٨٥ درصـد نيـاز كشـور بـه سرسـوزن يكبـار مصـرف پزشـكى و صـادرات سرسـوزن بـه كشـورهاى اروپايى و آسـيايى، توسـعه محصـولات در حـوزه هـاى مختلف پزشـكى بوده اسـت. كوشـش تيـم هاي تخصصـي مختلف شـركت در بخـش هـاي تحقيـق و توسـعه، طراحـي، توليـد و ... موجـب شـده اسـت كـه شـركت بـا عبـور از اهـداف چشـم انـداز ٥ سـاله خويـش، تجهيزات پزشـكى يك بـار مصـرف ديگـرى ماننـد انـواع سـرنگ هاى انسـولين و لوئرلاك و لوئراسـليپ، لوله هـاى خـلا خون گيـرى، اسـكالپ ويـن، سـوزن اسـكلروتراپى، سرسـوزن دندانپزشـكى، سرسـوزن هاى چشـم پزشـكى و ... را با كيفيتى رقابتـى و قيمـت مناسـب به بـازار داخـل عرضه نمايـد. از سـوى ديگـر شـروع صـادرات ايـن محصـولات بـه كشـورهاى منطقـه آسـياى ميانـه، خاورميانـه، آفريقـا و... زمينـه را بـراى معرفـى آواپزشـك بـه عنـوان يـك برنـد بين المللـى در زمينـه تجهيزات پزشـكى مطـرح كـرده اسـت.
گواهینامه های آوا پزشک

دریافت گواهینامه استانداردهای ISO٩٠٠١ ،ISO١٣٤٨٥، ISO١٠٠٠٢، ISO/TS ١٠٠٠٤ از QS Zurich AG توسط آواپزشک، الزامات عمومی سیستم های مدیریت کیفیت محصولات آوا

توسعه بازار

واحد تحقیقات بازار شرکت آوا پزشک با هدف تجزیه و تحلیل و پایش مستمر حوزه های مختلف تجهیزات پزشکی مصرفی مشغول به فعالیت است. در این واحد با استفاده از منابع داده ای داخلی و خارجی ...

زمینه های فعالیت آوا پزشک

آوا پزشک تولیدکننده محصولات یک بار مصرف پزشکی مانند انواع سرنگ، سرسوزن های تخصصی با برند آوا و محصولات نیم ساخته و بالک از استیل ضدزنگ پزشکی

توانمندی های آواپزشک

استفاده از مواد اولیه با رده پزشکی در تولید لوازم یک بار مصرف پزشکی آوا، انجام آزمایشهای کنترل کیفی، مشتری مداری و تضمین کیفیت محصولات شرکت آواپزشک

Go to top