ساختار سازمانی

 رئیس هیئت مدیره : مسعود قنبری موغاری

مسعود قنبری موغاری

رئیس هیئت مدیره

تماس
نایب رئیس هیئت مدیره : حمزه جعفری

حمزه جعفری

نایب رئیس هیئت مدیره

تماس
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره : احد نورمحمدی اصل

احد نورمحمدی اصل

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

تماس
عضو هیئت مدیره : مسعود فکری حکم آبادل

مسعود فکری حکم آباد

عضو هیئت مدیره

تماس
 عضو هیئت مدیره : مصطفی گلچین فر

مصطفی گلچین فر

عضو هیئت مدیره

تماسچارت سازمانی آوا پزشک
Go to top