چارت سازمانی شرکت آواپزشک

اعضای هیئت مدیره

رئیس هیئت مدیره : احد نورمحمدی اصل

احد نورمحمدی اصل

رئیس هیئت مدیره

تماس
نائب رئیس هیئت مدیره : مسعود قنبری

مسعود قنبری

نائب رئیس هیئت مدیره

تماس
مدیرعامل : حمزه جعفری

حمزه جعفری

مدیر عامل

تماسچارت سازمانی آوا پزشک
Go to top