چارت سازمانی شرکت آواپزشک

اعضای هیئت مدیره

Profile Picture

احد نورمحمدی اصل

رئیس هیئت مدیره

Profile Picture

مسعود قنبری

نائب رئیس هیئت مدیره

Profile Picture

حمزه جعفری

مدیر عامل


Go to top