برگزاری مناقصه عمومی خدمات بیمه ای شرکت گروه آوا پزشک

5 آذر 1401

شرکت گروه آوا پزشک به منظورارائه خدمات بیمه ای (اموال و اشخاص) مناقصه عمومی یک  مرحله ای برگزار می کند.

تمامی دفاتر مرکزی شرکت های بیمه ای می توانند اسناد مناقصه را از واحد پشتیبانی شرکت گروه آوا پزشک دریافت و تا پایان وقت  اداری شنبه مورخ 19 آذر ماه جاری پیشنهادات خود را تحویل دهند.

نظرات :
Go to top