کمیته ارزیابی عملکرد و ریسک

منشور کمیته سندی است که براساس آن اهداف، ساختار و برنامه کاریه سازمان تنظیم و تبیین می شود. این سند در ابتدای تشکیل کمیته تهیه شده و حسب نیاز به روزرسانی می گردد. کمیته به منظور ارزیابی ریسک‌های عملیاتی واحدهای فعال در شرکت و همچنین پایش ریسک‌های اعتباری و عملیاتی فعالیت‌ها قبل از اجرا و تصویب در هیئت مدیره جهت کاهش مخاطرات در راستای اهداف شرکت تأسیس می‌شود. در این کمیته موضوعات مورد بررسی قرار گرفته و پس از تصویب به هیئت مدیره گزارش شده و در صورت تصویب توسط اعضای هیئت مدیره به صورت عملیاتی اجرا خواهند شد. کمیته ریسک متشکل از یکی از اعضای هیأت مدیره، مدیر عامل و مدیران عملیاتی شرکت و یک دبیر است. اعضای کمیته مدیریت ریسک حق‌الزحمه‌ای از بابت حضور در این کارگروه دریافت نمی‌نمایند. کمیته همچنین می تواند اعضایی را به غیر از مدیران ارشد در برگیرد. هریک از اعضای کمیته باید دانش و درک حداقلی در خصوص ابعاد مدیریت ریسک با توجه به پیچیدگی، اندازه و ساختار سازمان داشته باشند.
کمیته وظایف کلیدی زیر را بر عهده دارد:
1- کمک به ترویج فرهنگ مدیریت ریسک در سازمان، ارتقای گفتگوهای آزاد در خصوص ریسک، تلفیق مدیریت ریسک با اهداف و استراتژی های سازمان و نظام جبران خدمت آن، توسعه فرهنگی در سازمان که بواسطه آن افراد در سطوح مختلف به جای اجتناب یا پذیرش ریسک به نحو مطلوبی آنرا مدیریت کنند.
2- ارائه ورودی هایی به مدیریت ارشد در خصوص اشتها و تحمل ریسک سازمان و در نهایت تصویب بیانیه اشتهای ریسک و تحمل سازمان
3- پایش وضعیت ریسک در سازمان
4- تصویب سیاست و برنامه مدیریت ریسک در سازمان. این برنامه توسط مدیریت تهیه شده و توسط کمیته تصویب می گردد. این برنامه باید با در نظر گرفتن سطح بلوغ مدیریت ریسک در سازمان و براساس شرایط آن تنظیم گردد.
5- تعریف فعالیت هایی که طی آنها باید حتماً به مدیریت ریسک پرداخته شود از جمله تصمیم های کلیدی ساختاری سازمان، توسعه محصول جدید، تراکنش های کلیدی و با اهمیت و اولویت بندی آنها
6- مرور و ارزیابی زیرساخت مدیریت ریسک سازمان
7- حصول اطمینان از اینکه تمامی ریسک های کلیدی سازمان به صورت مستمر شناسایی، ارزیابی و مدیریت می شوند.
8- گفتگو و بحث با مدیریت ارشد سازمان در خصوص ریسک های کلیدی سازمان و اقدامات صورت گرفته برای واکنش نسبت به آنها
9- مطالعه گزارش ها و ارائه آنها به کمیته حسابرسی و هیات مدیریت در خصوص ریسک های افشا شده در اسناد مالی و سایر اسناد سازمان
10- مرور و تایید اینکه تمامی وظایف و مسئولیت هایی که در این سند بدان ها اشاره شده، به درستی اجرا گردیده‌اند
11- اجرای ارزیابی سالانه عملکرد کمیته ریسک به صورت خوداظهاری و همچنین با بهره گیری از اشخاص ثالث

BD Corporation
©  2022 تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به آوا پزشک می باشد

طراحی و اجرا شرکت پویندگان اطلاعات شاهسون

Go to top