کلیه اشخاص حقوقی جهت شرکت در مناقصه و مزایده می بایست ابتدا ثبت نام خود را تکمیل و پس از احراز هویت می توانند نسبت به مشاهده و ثبت قیمت مزایده و مناقصه اقدام نمایند.
لذا مطابق تصمیم هیئت محترم مدیره کلیه شرکت ها باید تمام فیلدهای مربوط به ثبت نام را تکمیل نموده و پس از تصدیق ایمیل و شماره همراه مدیر عامل نسبت به بارکذاری مستندات درخواستی از جمله آگهی روزنامه رسمی و اساسنامه و کارت ملی مدیرعامل اقدام نمایند.

Go to top