آگهی مزایده ضایعات شرکت گروه آوا پزشک

31 خرداد 1401

شرکت  آواپزشک در نظر دارد اقلام ضایعاتی مطابق جدول ذیل را از طریق مزایده به فروش رساند.  لذا از متقاضیان محترم دعوت می شود ظرف مدت 4 روز کاری پس از درج آگهی جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس تهران- خیابان خالداسلامبولی(وزرا) - خیابان هشتم -  پلا ک 24 واحد فروش مراجعه نمایند.
زمان تحویل پاکت های قیمت به صورت دربسته حداکثر تا تاریخ 12/04/1401می باشد.( شماره تماس5756246-0912)

 

 


نظرات :
Go to top