آگهی مزایده ضایعات شرکت گروه آوا پزشک

16 آذر 1401

شرکت گروه آوا پزشک در نظر دارد اقلام ضایعاتی کارخانه را از طریق مزایده به فروش برساند.
لذا متقاضیان دعوت می شود ظرف مدت 4 روز کاری پس درج آگهی جهت دریافت اسناد مزایده به دفتر مرکزی شرکت مراجعه نمایند.

نظرات :
Go to top