بازدید رئیس هیات امنای صرفه جویی ارزی از غرفه آواپزشک در نمایشگاه ایران هلث

7خرداد 1402

مهندس سید حسین صفوی رئیس هیات امنای صرفه جویی ارزی و هیات همراه ضمن بازدید از نمایشگاه ایران هلث در غرفه شرکت آواپزشک حضور یافت و به گفت‌وگو در مورد مسائل مربوطه پرداخت پرداخت.
شـركت توليـدى و صنعتـى آواپزشـك توليـد کننده تجهيـزات پزشـكى يكبار مصرف، از دانش فنى، فـن آورى هاى بـه روز و نيروهـاى متخصـص و كارآمـد کمک گرفته و علاوه بر تأميـن نزديك بـه ٨٥ درصـد نيـاز كشـور بـه سرسـوزن يكبـار مصـرف پزشـكى، اقدام به صـادرات سرسـوزن بـه كشـورهاى اروپايى و آسـيايى و توسـعه محصـولات در حـوزه‌هـاى مختلف پزشـكى نموده اسـت.
كوشـش تيـم‌هاي تخصصـي شـركت آواپرشک موجـب شـده اسـت تا تجهيزات پزشـكى يك‌بـار مصـرف ديگـرى نیز با كيفيتى بسیار مناسب به بـازار داخـل کشور عرضه شود.

 

 

متن

نظرات :
Go to top