آگهی مزایده ضایعات شرکت گروه آوا پزشک

28شهریور 1402

شرکت گروه آوا پزشک در نظر دارد اقلام ضایعاتی کارخانه تولیدی صنعتی را از طریق مزایده به فروش رساند.

متقاضیان می توانند ظرف مدت سه روز کاری پس از درج این آگهی جهت دریافت اسناد مزایده به واحد فروش مراجعه کنند.

نظرات :
Go to top